Mediq Sverige AB

Integritetspolicy

Mediq värnar om din personliga integritet

Vi på Mediq vill att du som kund ska känna dig trygg med att vi hanterar era personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Mediq Sverige AB vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt.

Med våra policys vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt intresse av integritetsskydd. Här får du bland annat veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor kring hantering av personuppgifter.

Integritetspolicy

Cookiepolicy

Integritetspolicy

 • 1. Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

  Mediq’s integritetspolicy beskriver på ett övergripande sätt hur Mediq hanterar dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och vi värnar därför om din personliga integritet. Det gör
  vi genom att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Den här policyn riktar sig till dig som är:

  1. kund hos Mediq när du köper varor eller hämtar ut förskrivna produkter (exempelvis nutritionsprodukter som du fått ett recept till från en vårdgivare) i vår webbshop; och
  2. förskrivare.

  I samband med att du handlar av oss eller registrerar ett konto hos oss är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter Mediq Sverige AB (org. nr 556252-2317). I samband med att en av våra produkter förskrivs till dig behandlas dina personuppgifter i våra system varvid den vårdgivare som förskrivit produkten är personuppgiftsansvarig och Mediq agerar som personuppgiftsbiträde. Om du är förskrivare är din arbets- eller uppdragsgivare personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och Mediq agerar som personuppgiftsbiträde.

  Kontakta oss om du vill veta mer om behandlingen och hur du kontaktar rätt personuppgiftsansvarig. Om du har frågor rörande denna policy, allmänt om dataskydd eller misstänker oegentligheter kring
  vårt dataskydd kontakta vårt Dataskyddsombud på personuppgifter@mediq.com. Nedan framgår hur vi behandlar dina personuppgifter beroende på vilken kategori du tillhör.

 • 2. Vad är en personuppgift

  Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.
 • 3. Ändamål, behandling och laglig grund

  Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, vilka behandlingar som utförs och för vilka ändamål.  

  3.1 Administration av förskrivning

  Administreringen av dina förskrivningar utförs av den förskrivande vårdgivaren i Mediqs system vilket innebär att Mediq är personuppgiftsbiträde till din förskrivande vårdgivare. Nedan i detta avsnitt återfinns generell information om denna behandling, varvid den aktuella vårdgivaren (personuppgiftsansvarig) kan ge ytterligare information på begäran.
  Ändamål Behandlingar som utförs   Kategorier av personuppgifter
   Förskrivarens administration
  av dina produkter.
  • Registrering av dig som patient
  och vilka produkter du förskrivits.
  • Lagring av vilka produkter du tidigare har förskrivits
  • Namn
  • Personnummer
  • Leveransadress
  Känsliga personuppgifter:
  Eftersom köp av förskrivna produkter och liknande varor kan indikera din hälsostatus kan detta utgöra en
  känslig personuppgift.
  Laglig grund:
  Fullgörande av vårdgivningen. Behandling av personuppgifterna sker för att vårdgivaren ska kunna fullgöra sin vårdgivning. Rättslig skyldighet avseende lagring av patientuppgifter.
  Lagringsperiod:
  Vänligen kontakta din vårdgivare vilken är den som bestämmer hur länge dina uppgifter om förskrivning av produkter ska sparas.

   

  3.2 Administration av köp

  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  Administration av
  ditt köp.
  • Leverans av produkter till dig samt avisering.
  • Hantering av betalning.
  • Hantering av eventuella reklamations- och
  garantiärenden.
  • Uppgifter om dig som kund kan komma att
  behandlas inom ramen för vår bokföring.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer (om du hämtar ut recept eller väljer att betala mot faktura)
  • Betalningsinformation
  • Recept på förskrivna produkter som du
  hämtar ut
  • Köpinformation, dvs vilken vara du har
  beställt, ordernummer och leveransadress
  Känsliga personuppgifter:
  Eftersom köp av förskrivna produkter och liknande varor kan indikera din hälsostatus kan detta utgöra en känslig personuppgift.
  Laglig grund:
  Fullgörande av köpeavtalet. Behandling av personuppgifterna sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi kan inte ingå köpeavtalet med dig. Rättslig skyldighet avseende eventuella personuppgifter i vår bokföring.
  Lagringsperiod:
  Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om 2 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
  Uppgifter som är en del av vår bokföring sparas så länge som vi är skyldiga att spara vår bokföring, vanligtvis 7 år.

   

  3.3 Medlemskonto

  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  Administration av
  ditt medlemskonto.

  • Skapa ett användarkonto med tillhörande
  användar-ID.
  • Återställa ditt lösenord om du har glömt
  det.
  • Spara produkter du är intresserad av och
  liknande underlättande åtgärder

  • Namn
  • Användar-ID
  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer (frivilligt)
  • Adress
  • Köphistorik
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Lösenord

  Laglig grund:
  Fullgörande av avtal om medlemskap i vår kundklubb. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig medlemskap. 

   

  3.4 Marknadsföring och profilering

  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att kunna tillhandahålla information till dig om
  dina tidigare köp.
  För att kunna
  skicka information
  och erbjudanden
  till dig.

  • Tillhandahållande av information till dig
  angående din köphistorik.
  • Sortering in i olika kundsegment, d.v.s.
  en profilering av dig baserat på andra
  personer med liknande intressen och användning av tjänsten. 

  • Namn
  • Användar-ID
  • Kontaktuppgifter
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Köphistorik
  • Information genererat från hur du har
  använt tjänsten (vart du har klickat, hur
  du loggat in, vilka produkter du har tittat
  på och hur länge du tittat på produkterna)

  Laglig grund:
  Samtycke som tillhandahålls i samband med registrering av konto i kundklubben. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och måste neka dig medlemskap i kundklubben.
  Lagringsperiod:
  Uppgifterna sparas i två år om du inte återkallar ditt samtycke dessförinnan. Därefter kommer ett nytt samtycke att begäras.

   

  3.5 Kundservice

  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  Administration i
  samband med
  kontakt med kundservice

  • Insamling av information kopplat till dina
  frågor/problem.

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer (om du hämtar ut recept eller väljer att betala mot faktura)
  • Köpinformation, dvs vilken vara som
  du har beställt, ordernummer och leveransadress

  Laglig grund:
  Berättigat intresse att erbjuda dig bättre service. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig bättre service.
  Lagringsperiod:
  Uppgifterna sparas för en tid om 2 månader i syfte att kunna följa ditt kundserviceärende.

   

  3.6 Förskrivarkonto

  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  Administration av
  förskrivarkonto.

  • Skapa ett användarkonto med tillhörande
  användar-ID.
  • Återställa ditt lösenord om du har glömt
  det.
  • Hantera de recept som du skrivit ut

  • Namn
  • Titel
  • Arbets- eller uppdragsgivare
  • Användar-ID
  • Kontaktuppgifter
  • Förskrivningar
  • Lösenord

  Laglig grund:
  Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig genom din arbets- eller uppdragsgivare. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och kan inte tillhandahålla tjänsten. 
   

  Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

 • 4. Med vem delar vi personuppgifterna?

  Inom ramen för de rättsliga grunder som anges ovan kan dina uppgifter komma att delas med nedanstående tredje part.

  Betallösningar
  För att kunna genomföra betalningar samarbetar Mediq med SwedbankPay/PayEx. SwedbankPay/PayEx kommer ej att spara personuppgifter om dig i samband med betalning. Se SwedbankPay/PayEx – https://www.swedbankpay.se/dataskydd

  Transportbolag/Fraktbolag
  Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

  Förskrivning
  Vid köp av förskrivna varor behandlas dina personuppgifter i förskrivningsportalen.
  När du hämtar ut förskrivna varor hos Mediq Sverige AB registrerar vi dina personuppgifter samt övrig
  information på receptet. Personuppgifterna verifieras mot folkbokföringsregistret.

  IT-support
  Mediq Sverige AB anlitar ett antal IT-leverantörer som hantera drift och utveckling av de system som
  används. I den hanteringen kommer de åt den data som finns sparad hos Mediq Sverige AB. Viss del 
  av denna support hanteras utanför Sverige. All sådan hantering regleras via personuppgiftsbiträdesavtal med respektive partner.

 • 5. Så här skyddar vi dina personuppgifter

  Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.
 • 6. Du bestämmer över dina personuppgifter

  Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Mediq samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter kan du höra av dig personuppgifter@mediq.com eller till Mediq Sverige AB, Att. DPO, Box 10302, 43424 Kungsbacka. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.
  Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Mediq ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer. Du har också rätt att begära begräsning av vår behandling av dina personuppgifter och att utöva din rätt till dataportabilitet. Om du har lämnat samtycke till viss behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina
  personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av
  personuppgifter. Mediq förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Ändringar kan föranledas av till exempel, men inte uteslutande, nya legala eller tekniska krav. För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till personuppgifter@mediq.com.

Cookie-policy

 • 1. Vad är cookies

  Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Vi kommer i det följande att använda ordet ”cookies”.
 • 2. Är cookies farliga

  Nej, cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte inne-hålla virus. Filerna är små och bara en viss mängd cookies kan sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.
 • 3. Kan jag säga nej till cookies

  Ja, du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
 • 4. Hur gör jag för att ta bort mina cookies

  Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.
 • 5. Hur används cookies av Mediq Sverige?

  Mediq används cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webb-platser. Cookies identifierar webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. För mer information om hur vi hanterar personinformation, se vår allmänna integritetspolicy. 

  Mediq använder sig av följande typer av cookies:

   Typ av cookie  Ändamål  Beskrivning
   Sessionscookies, förstapartscookies  Upplevelse av webbplatserna Lagrar data som stöd för dig när du besöker våra webbplatser. Din dator får stöd att minnas hur du surfar. Du kan själv radera genom att rensa din cash på din dator.
   Varaktiga cookies, tredjepartscookies  Riktade erbjudanden  Mediq kan utföra diverse marknadsföringsaktiviteter i form av utskick av information om Mediq’s varor och tjänster per post, e-post,
  sms och andra digitala kanaler. Det kan även handla om en mer personligt riktad marknadsföring. Detta kan baseras på dina tidigare
  inköp eller användning av Mediq digitala kanaler. När så krävs ber vi om samtycke, vid exempelvis nyhetsbrev. Det går senare även att
  avregistrera sig ifrån.
   Varaktiga cookies, förstapartcookies  Analys och uppföljning över
  hur trafiken på webbplatserna
   Mediq har Google Analytics, som stöd i att utveckla användarupplevelsen och är anonym data om hur trafiken ser ut och vilka sidor som
  besöks mest etc för att förstå hur man kan behöva justera felaktigheter och förbättra upplevelsen.

 • 6. Vad händer om jag säger nej till cookies?

  Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av våra webbplatser försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies.
X

Mediq.se använder cookies

Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse av hemsidan. Genom att använda vår hemsida så godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om vår cookiepolicy.


Bekräfta